تبلیغات
باینال - مختصری ازشهرستان کلاله
 
باینال
به وبلاگ روستای باینال خوش اومدی
دوشنبه 8 خرداد 1391 :: توسط جواد

شهرستان كلاله در136كیلومتری ازمركزاستان قراردارد.این شهرستان ازشمال به شهرستان مراوه تپه،ازجنوب به شهرستان مینودشت،ازشرق به استان خراسان وازغرب نیزبه شهرستان گنبدكاوس محدودمی باشد.وسعت این شهرستان 43/1752 كیلومترمربع وجمعیتی بالغ بر106948 نفررادردوبخش مركزی وپیش كمر جادی داده است.[1]قبل ازتفكیك شهرستان مراوه تپه ازاین شهرستان ،وسعت شهرستان47/4962 كیلومترمربع،دارای دوبخش،دوشهر،شش دهستان،229روستای مسكونی و17روستای غیرمسكونی بوده است.[2]

    تاسیس این شهرستان بهارسال1379 شمسی می باشد.این شهرستان به مركزیت شهركلاله،مشتمل بردوبخش تشكیل شد.بخش مركزی به مركزیت شهركلاله،مشتمل بردهستان های آقسو به مركزیت روستای اجن سنگرلی،دهستان تمران به مركزیت روستای تمرقره قوزی،دهستان زاوكوه به مركزیت روستای پیش كمر ودهستان كنگور به مركزیت روستای كنگور.بخش مراوه تپه به مركزیت روستای مراوه تپه،شامل دهستان های مراوه تپه وگلی داغ.البته روستای مراوه تپه ازاین تاریخ به بعد به شهر مراوه تغییر یافت.[3]براساس تقسیمات اداری وكشوری،این شهرستان دارای دوشهركلاله وفراغی می باشد.[4]اماباجداشدن شهرستان مراوه تپه درفروردین ماه ماه سال1388 شمسی،بعضی ازروستاهای كلاله به شهرستان مراوه تپه واگذارشد.[5]پس ازآن شهرستان كلاله نیزبه دوبخش تقسیم شد.بخش مركزی به مركزیت شهركلاله،شامل دهستان های آقسو به مركزیت روستای اجن سنگرلی،دهستان تمران به مركزیت روستای تمرقره قوزی،دهستان كنگور به مركزیت روستای كنگور.بخش پیش كمر نیزشامل دهستان زاوكوه به مركزیت روستای گوكجه ودهستان عرب داغ به مركزیت روستای عزیزآباد.[6]

   به لحاظ پیشینه تاریخی،این شهرستان تاسال1333 شمسی بخشی ازشهرستان گرگان بود.پس ازآن وایجاد شهرستان دوم كه ازگرگان جداشد،به مركزیت گنبدكاوس كه فرمانداری درآنجا مستقرشد.بخشی ازاین بخش های این شهرستان گردید.[7]بخش كلاله(گوكلان) نیزبه مركزیت شهركلاله تعیین شد.[8]

    آمارجمعیتی این شهرستان درسال های مختلف بشرح ذیل است.برابرسرشماری سال1335 شمسی كه دراین دوره این بخش جزئی ازشهرستان گنبد كاوس بوده،خودشهركلاله723نفر،مراكز دهستان های امروزی ازجمله روستای اجن سنگرلی424نفر،قراقوزی363 نفر وكنگر196نفر جمعیت داشته اند.امابرابر سرشماری سال 1370شمسی جمعیت این شهرستان115383 نفر بوده است.همچنین برابر سرشماری سال 1385 شمسی نیزجمعیت این شهرستان149857 نفربوده است.كه ازاین تعداد27661نفر شهرنشین و122196 نفر نیزروستا نشین هستند.[9]

     به جهت تنوع قومیتی درشهرستان كلاله ،برابر سرشماری1385شمسی بیش از73درصد آنها تركمن هستند.[10]قومیت های دیگر ازجمله فارس،كرد،خراسانی،سبزواری،سیستانی،بلوچ،شاهرودی،ترك،كاشمری و... نیز،اكثریت درخود شهرساكن هستند.[11]همه مسلمان هستند.تركمن ها به زبان تركمنی وفارسی صحبت كرده واهل سنت وحنفی مذهب هستند.غیرتركمن ها نیز همگی مذهب شیعه اثنی عشری هستند.

     «ازنظرتوپوگرافی واقلیمی این مناطق رامی توان به دوناحیه كوهستانی پوشیده ازباقی مانده جنگل های خزری درحاشیه پارك ملی گلستان ومناطق وسیع استپی شمال وشمال شرق تقسیم نمود.»[12]دراین شهرستان،دهستان های آقسو،زاوكوه وعرب داغ درناحیه كوهستانی وجنگلی قراردارند.قسمت عمده این دهستان ها پوشیده ازدرختان جنگلی می باشد.ازنظر ناهمواری ها،این شهرستان به سه ناحیه دشتی،كوهپایه ای وكوهستانی تقسیم می شود.ازنظر اقلیمی نقاط جنوبی،اقلیم نیمه مرطوب ونقاط شمالی،اقلیم نیمه خشك وخشك دارد.[13]هرچندكه درسال های نه چندان دور سطح جنگل های دهستان های مزبور ازاین هم بیشتربوده است.امروز تمامی روستاهای پیش كمر وشهرفراغی خالی ازدرختان جنگلی می باشد.درحالی كه درسال1327 شمسی،درختان انار وحشی،انجیر وحتی درختان مازو وجودداشتند.كه حیوانات وحشی ازجمله خوك براحتی درمیان آنها گم می شدند.[14]امادردهستان های كنگور وتمران ازجنگل خبری نیست.تمام دهستان درجلگه قراردارد.زمین ها صاف وبرای كشاورزی بسیارمساعد می باشند.اصلاحات ارضی درسال های1334-1333 شمسی دراین منطقه آغازشد.خیلی ازمردم قادربه كشت زمین های خود نبودند.پس ازاصلاحات ارضی پای غلامرضا وعلیرضا پهلوی درمنطقه بازشد.افرادی چون من باشیان زمین های روستای كنگور ومرسل آسوده زمین های روستای آمان خوجه راغصب كردند.[15]شاهپورها پس ازآن سعی كردند كه خیلی اززمین هارا ازآن خود كنند.آنهادرسال1340 شمسی كارخانه پنبه ای درشهركلاله تاسیس كردند.[16]مساحت زمین های زیركشت درسال1344شمسی پنج هزارهكتار بوده است.[17]شهرستان كلاله امروز دارای74152 هكتارزمین حاصل خیز زراعی می باشد.ازاین مقدار7200هكتار به صورت آبی و66952هكتارآن به صورت دیم كشت می شود.این شهرستان به عنوان قطب كشاورزی درتولیدات محصولات كشاورزی سهم بسزایی دارد.درسال زراعی84-83 شمسی درزمینه كشت وتولیدكلزا،رتبه اول كشوری رابه خود اختصاص داده است.ازدیگر محصولات كشاورزی دراین شهرستان،گندم،جو،حبوبات وسیفی جات و... می باشد.[18]

    دامپروری دراین شهرستان ازرونق افتاده است.دامپروری دردهستان تمران نسبت به دهستان های دیگر رونق بیشتری دارد.مراتع دراین دهستان علاوه براین كه برای تعلیف دام های محلی است،ازبخش گالیكش وازكوهسارات نیز برای چرای دام خود وارداین منطقه می شوند.

     به لحاظ باغ داری هم،به آن به عنوان یك منبع درآمدی توجه نشده است.امادرسال های اخیر باكمك كارشناسان جهادكشاورزی كاشت درختان زیتون،گردو و.. درمناطق بایرشروع شده است.روستائیان دیگر این شهرستان دركنارخانه های خود به كاشت باغات توجه اندكی نموده اند.

   ازمهمترین رودخانه های دراین شهرستان ،گرگان رود است كه دروسط این شهرستان جریان دارد.این رودخانه از37 كیلومتری شمال شرقی كلاله سرچشمه گرفته پس ازمشروب ساختن بسیاری ازروستاها به سوی دشت روان است.[19]در سال های اخیر سدگلستان 2 برروی این رودخانه بسته شده است.این سددرتوسعه كشاورزی،تاثیرات مثبتی می تواند داشته باشد.این سد به طول665 متر وبه ارتفاع35مترازپی و25مترازكف،54میلیون مترمكعب آب رادرخود ذخیره می كند .نیزقادراست4200هكتار زمین راآب دهی داشته باشد.[20]

   ازاماكن تاریخ،تفریحی وزیارتی دراین شهرستان می توان به زیارتگاه خالدنبی اشاره كرد.این آرامگاه در65 كیلومتری شمال شهركلاله قراردارد.[21]ازدیگر مناطق گردشگری این شهرستان می توان به امام زاده عبدالله،چشمه آقسو،چشمه زاو ونیز دیواردفاعی گركان یاقزل آلانگ اشاره كرد.[22]این دیوار كه به نام های متعدد خوانده می شود،پیشترتاریخ ساخت آن رابه دوره اشكانیان نسبت می دادند.اما امروزه مطالعات انجام شده جدید نشان می دهد كه این دیوار دردوره ساسانی ساخته شده است.[23]

    روزیك شنبه 9مرداد1384 شمسی،سیلی دربخش گلیداغ جاری شد.این سیل باعث تخریب حدود23روستاشد.[24]تكرارسیل در19مرداد1384 شمسی باعث تخریب بیش از152 روستا دركل شهرستان كلاله شد.[25]پس ازاین حادثه دولت تصمیم به جابجایی روستاهایی گرفت كه كه حادثه خیزهستند.بنابراین روستاهایی كه دردره قره بالقان قرارداشتند درطرح جابجایی قرارگرفتند. درپاییز سال1384شمسی،هم زمان باعیدسعیدفطر،باحضور معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری استان گلستان احداث806 واحدمسكونی درسایت پیش كمركلنگ زنی شد.[26]كه كم كم درطی دوسال بااتمام ساخت واحدهای مسكونی،روستاهایی ازجمله قپان،پاشایی،كروك و... درمكان جدیدمستقرشدند.كه درنهایت شهرفراغی نام گذاری شد.

    تاسیس اولین دبستان درشهرستان كلاله،درروستای پیش كمر درسال1312 شمسی بوده است.درخودشهراولین مدرسه به نام شاهین درسال1326 شمسی تاسیس شده است.این مدرسه درسال1339 شمسی 91نفردانش آموز داشته است.درسال1348 شمسی نیزعلاوه بر تاسیس دبیرستان ،بانمایندگی آموزش وپرورش نیزموافقت شد.[27]

    درآذرماه1383 شمسی،دانشگاه آزاداسلامی باواگذاری ساختمان شهرداری سابق به آن آغازبه كاركرد.دانشگاه پیام نورنیزباجذب130نفردانشجودرسال1384شمسی آغازبه كاركرد.

وبلاگ باینال
http://baynal.mihanblog.com
کمپانی جواد
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 12:12 ق.ظ
All engineered hardwoods comes prefinished.
سه شنبه 18 اردیبهشت 1397 05:57 ق.ظ
Contemplate hiring an expert tree service.
دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 02:51 ق.ظ
All kinds of roofing materials could also be damaged by hail.
شنبه 15 اردیبهشت 1397 05:33 ق.ظ
Tinted windows provide a number of advantages.
جمعه 7 اردیبهشت 1397 04:47 ق.ظ
Mould spores will not survive in dry climates.
دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 01:26 ب.ظ
Call 631-424-2585 for installation, upkeep, pumping.
دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 08:35 ق.ظ
Hardwood stair nosing is required to complete the tread.
سه شنبه 7 فروردین 1397 04:49 ب.ظ
The choice in your houses foundation repairs are straightforward.
پنجشنبه 17 اسفند 1396 07:10 ق.ظ
I believe that is one of the so much vital information for me.
And i'm happy studying your article. But wanna remark
on few common issues, The web site taste is
great, the articles is truly nice : D. Excellent task, cheers
دوشنبه 30 بهمن 1396 06:27 ب.ظ
I run a very profitable cleansing business.
چهارشنبه 18 بهمن 1396 08:43 ب.ظ
We offer outstanding services at competitive charges.
شنبه 23 دی 1396 09:34 ب.ظ
Hi there are using Wordpress for your blog platform?
I'm new to the blog world but I'm trying to get started and set
up my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog?
Any help would be greatly appreciated!
سه شنبه 23 آبان 1396 08:21 ق.ظ
To shield you and your family from damage?
یکشنبه 21 آبان 1396 04:57 ق.ظ
Excellent pieces. Keep posting such kind of information on your site.
Im really impressed by your blog.
Hey there, You've performed a great job. I will definitely digg it and for my part recommend to my friends.
I'm sure they'll be benefited from this web site.
دوشنبه 27 شهریور 1396 08:33 ق.ظ
Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for?

you made blogging look easy. The overall look of your web site is great, as well
as the content!
شنبه 18 شهریور 1396 10:46 ق.ظ
I loved as much as you will receive carried out
right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish.
nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be
delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case
you shield this hike.
دوشنبه 30 مرداد 1396 11:49 ق.ظ
My partner and I stumbled over here different page and thought I may as well check things out.

I like what I see so now i am following you.
Look forward to looking at your web page repeatedly.
جمعه 20 مرداد 1396 10:42 ب.ظ
I'm gone to inform my little brother, that he should also visit this weblog on regular basis to obtain updated from most recent information.
چهارشنبه 11 مرداد 1396 03:04 ق.ظ
I every time spent my half an hour to read this weblog's content
all the time along with a mug of coffee.
یکشنبه 20 فروردین 1396 01:20 ق.ظ
Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing
this article and the rest of the site is also very good.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :